Projektowanie zrównoważonej strategii rozwoju JST

Warsztaty na których dowiesz się jak projektować strategię i cele rozwojowe dla JST w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju przed którymi stoi świat, nie pozostają bez wpływu na biznes. Zdefiniowane w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju określają konkretne, globalne cele do osiągniecia do roku 2030. Jednostki samorządu terytorialnego czują presję uwzględniania w swoich działaniach aspektów zrównoważonego rozwoju, jednak często podejmowane działania są wybiórcze i nie są powiązane ze strategią rozwoju organizacji, a tym samym są nieefektywne. Z drugiej strony, w ostatnich latach wyraźnie widać zwiększającą się liczbę jednostek samorządu terytorialnego, które swoją działalność opierają w całości na zrównoważonym rozwoju.

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat, w jaki sposób projektować strategię i określać cele rozwojowe dla jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Skuteczność współczesnych organizacji w dużej mierze zależy od tego jak dobrze skoncentrują ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz wartościach jakie tworzy organizacja.

Dlaczego warto

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy jest wyrazem odpowiedzialności, nowoczesnej wizji zmian oraz dbałości o przyszłe pokolenia. Rezultatem opracowania i wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju przez samorząd jest szereg pozytywnych zjawisk w przestrzeni społeczno­‑ekonomicznej gminy, m.in.:

 • przyspieszenie wzrostu gospodarczego
 • zwiększenie zaufania do władz lokalnych
 • minimalizacja kongestii transportowej, hałasu komunikacyjnego, niskiej emisji
 • procesy rewitalizacyjne
 • wyższy poziom tożsamości lokalnej
 • większa partycypacja społeczna
 • większa dbałość o środowisko naturalne
 • wyższa świadomość ekologiczna
 • niższa liczba osób wykluczonych społecznie
 • wyższy poziom przedsiębiorczości

Szkolenie: PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ STRATEGII ROZWOJU JST

Dla kogo

Menedżerowie sektora publicznego, lokalni liderzy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia

Szkolenie dwudniowe w godzinach 09:00‑15:00

Najbliższy termin (online): Wyślij zapytanie o termin.

Dzień 1

 • cel horyzontalny, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działania,
 • zbieżność założeń strategii z wewnętrznymi i zewnętrznymi opracowaniami strategicznymi,
 • model struktury funkcjonalno­‑przestrzennej gminy,
 • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań,
 • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy wraz z zakresem planowanych działań ,
 • monitoring i ewaluacja, system realizacji strategii,
 • proces konsultacji społecznych.

Dzień 2

 • strategia rozwoju gminy w świetle nowych przepisów,
 • definiowanie zrównoważonego rozwoju,
 • diagnoza społeczno­‑ekonomiczna samorządu,
 • badania ankietowe w tworzeniu strategii,
 • analiza SWOT,
 • analiza PESTEL,
 • misja i wizja gminy,

TRENER

Trener

dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Guest Professor HTW Dresden – University of Applied Sciences, Dresden, Germany. Ekspert PwC Polska, Public Sector & Infrastructure. Ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach Executive MBA. Autor ponad 100 publikacji naukowych, ponad 110 wygłoszonych referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Ponad 2000 zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor 50 wdrożonych opracowań strategicznych dla samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Certyfikaty językowe: telc English C1 Business; London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business (CEF C1), Spoken English for Industry and Commerce Level 4 (CEF C2), Pass with Distinction. Członek Rady Młodych Naukowców II kadencji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osiągnięcia badawcze udokumentowane publikacjami w międzynarodowych czasopismach ze wskaźnikiem cytowań (Impact Factor) indeksowanych w bazach Journal Citation Reports (JCR) oraz Scopus. 21 staży zagranicznych z wygłaszanymi wykładami w 11 krajach: Irlandia, Niemcy, Singapur, Włochy, Ukraina, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Cypr, Macedonia Północna.

Ocena merytoryczna ponad 500 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, IPAW, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

  Zapisz się na szkolenie

   Zapisz się na kurs